فایل های دسته بندی سناریو درس پژوهی - صفحه 1

الگوی برتر تدریس علوم تجربی ششم ابتدایی درس سفر به اعماق زمین چیست

الگوی برتر تدریس علوم تجربی ششم ابتدایی درس سفر به اعماق زمین چیست

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب کسر ها ریاضی پنجم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب کسر ها ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد اعداد زوج و فرد ریاضی دوم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد اعداد زوج و فرد ریاضی دوم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر ریاضی چهارم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین پویا علوم ششم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین پویا علوم ششم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین خانه ی سنگی ما علوم اول ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین خانه ی سنگی ما علوم اول ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم غیر اساسی با باقی مانده ریاضی چهارم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم غیر اساسی با باقی مانده ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم کسرها ریاضی ششم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم کسرها ریاضی ششم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی