فایل های دسته بندی دانلود طرح درس روزانه و سالانه - صفحه 1

طرح درس خوانا فارسی دوم ابتدایی درس از همه مهربان تر

طرح درس خوانا فارسی دوم ابتدایی درس از همه مهربان تر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس برای دوره تناوب به روش توضیحی

طرح درس برای دوره تناوب به روش توضیحی ویژه دانشگاه فرهنگیان طراحی شده ولی معلمان نیز میتوانند از آن بهره ببرند

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح روزانه ملی درس اشکال هندسی ریاضی پایه اول

دانلود طرح روزانه ملی درس اشکال هندسی ریاضی پایه اول

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح روزانه ملی درس دسته های یک ده تایی ریاضی پایه اول

دانلود طرح روزانه ملی درس دسته های یک ده تایی ریاضی پایه اول

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح روزانه ملی درس تفریق ریاضی پایه اول

دانلود طرح روزانه ملی درس تفریق ریاضی پایه اول

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح روزانه ملی درس سودوکوی چهارتایی ریاضی پایه اول

دانلود طرح روزانه ملی درس سودوکوی چهارتایی ریاضی پایه اول

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح روزانه ملی درس مربع شگفت انگیز ریاضی پایه اول

دانلود طرح روزانه ملی درس مربع شگفت انگیز ریاضی پایه اول

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح روزانه ملی درس مفهوم عدد ریاضی پایه اول

دانلود طرح روزانه ملی درس مفهوم عدد ریاضی پایه اول

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح روزانه ملی درس مفهوم نماد کوچکتر بزرگتر و مساوی ریاضی پایه اول

دانلود طرح روزانه ملی درس مفهوم نماد کوچکتر بزرگتر و مساوی ریاضی پایه اول

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی